DP Cargo Sp. z o.o

NIP: PL6312683354
Ul. Wiślana 18/13
Gliwice 44-119

mail@dpcargo.eu
tel. +48 601 277 527

Odwiedź nas:

dpcargo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

1. Dane osobowe przetwarzane są przez: DPCARGO Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wiślanej 18/13, tel. +48601277527.

2. Dane inspektora ochrony danych: Damian Pasieka, adres e-mail: mail@dpcargo.eu.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej „RODO”.

4. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.

6. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych.

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail

1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania korespondencji mailowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne dane, które przekażą nam Państwo w korespondencji mailowej.

3. Odbiorcami danych są adresaci korespondencji e-mail. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznym serwerze pocztowym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

4. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich – tylko jeśli adresat konkretnej wiadomości korzysta z dostawców usług e-mailowych w takim państwie. Dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, chyba że obowiązek taki będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić administratorowi kontakt e-mailowy z daną osobą.

Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych (newsletter)

1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (marketing usług własnych dla własnych klientów), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO.

2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznym serwerze pocztowym oraz firmie obsługującej mailing. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

3. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich – tylko jeśli adresat konkretnej wiadomości korzysta z dostawców usług e-mailowych w takim państwie. Dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, chyba że obowiązek taki będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. Dane przechowywane będą do czasu wypisania się danej osoby z newslettera.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić administratorowi kontakt e-mailowy z daną osobą.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić administratorowi kontakt e-mailowy z daną osobą.

Dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych

1. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (prowadzenia dokumentacji księgowej) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.

2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery NIP, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych.

3. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych zewnętrznym firmom księgowym i kancelariom prawnym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Państwa dane, w przypadku realizacji płatności, będą przekazywane do banków. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, chyba że obowiązek taki będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.

6. Dane pozyskiwane są od Państwa oraz z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS). Podanie danych jest konieczne w celu zrealizowania obowiązków księgowych i podatkowych.

Dane osobowe kierowców, przewoźników, załadowców, wyładowców, spedytorów, odbiorców i adresatów zleceń w procesach transportowych i spedycyjnych

1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania umowy oraz prawnie uzasadnionych interesów administratora (obsługi podróży służbowych, organizacji czynności transportowych i spedycyjnych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.

2. Przetwarzane mogą być następujące dane: imię i nazwisko ww. osób, dane dokumentów, numer kontaktowy, numery rejestracyjne pojazdów, pozycja i przebyta trasa, lokalizacja oraz inne dane związane ze zleceniami transportowymi i spedycyjnymi.

3. Administrator może przekazywać dane klientom i kontrahentom, w zakresie związanym z obsługą zleceń transporotowych i spedycyjnych (inne firmy transportowe i spedycyjne, załadowcy i wyładowcy, nadawcy i odbiorcy ładunków, przewoźnicy promowi, hotele itp.). Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także zewnętrzne firmy księgowe i kancelarie prawne. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

4. Część klientów i kontrahentów administratora może mieć siedziby poza krajami Unii Europejskiej – wtedy mogą oni otrzymać dane ww. osób w zakresie i na zasadach określonych w pkt 3 powyżej. W takim zakresie stosuje się art. 46 ust. 2 lit. c lub d albo art. 49 ust. 1 lit. b lub c RODO. Obowiązujące w tych krajach przepisy o ochronie danych osobowych mogą być mniej restrykcyjne niż unijne. Poza tym dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

5. Dane przechowywane będą przez okres do 5 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.

6. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od zleceniodawców, klientów, kontrahentów, kierowców lub od współpracujących z nami firm transportowych i spedycyjnych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jeśli dane mają służyć zawarciu umowy, w szczególności świadczeniu przez Administratora usług spedycji, ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.

Dane osobowe przetwarzane na profilach administratora na portalach społecznościowych

1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami na portalu społecznościowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.2. Przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, wizerunek, inne dane udostępniane przez użytkowników na ich profilach.3. Dane będą dostępne dla dostawcy danego portalu oraz jego użytkowników. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej. Korzystając z portalu społecznościowego muszą Państwo zdawać sobie sprawę, że przepisy o ochronie danych osobowych krajów spoza Unii Europejskiej mogą być mniej restrykcyjne.5. Dane przechowywane będą przez okres kiedy dany użytkownik będzie śledził profil administratora na danym portalu.

Dane osobowe zawarte w procesach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne)

1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2. Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.

3. Przetwarzane są dane podane w zgłoszeniu kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.

4. Dostęp do danych mogą mieć zewnętrzne firmy rekrutacyjne – w zakresie przeprowadzenia procesu rekrutacji, firmy IT – w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

6. Dane przechowywane będą podczas prowadzenia rekrutacji oraz do pół roku później, chyba że kandydat cofnie udzieloną zgodę na przetwarzanie danych.

Dane osobowe zbierane w ramach działania monitoringu wizyjnego

1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia pracodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z art. 222 Kodeksu pracy.

2. Przetwarzane są następujące dane: wizerunek osób na terenie objętych monitoringiem.

3. Dane mogą być ujawnione odpowiednim służbom w przypadku zarejestrowania przestępstwa lub uszkodzenia mienia. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

5. Dane przechowywane będą przez okres 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Pliki cookie (ciasteczka)

1. W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z naszej strony internetowej, podczas jej przeglądania, na Państwa urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych użytkowników.

2. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny.

Inne narzędzia online

1. W celu zapewnienia optymalnego działania strony internetowej, a także odpowiedniego doboru wyświetlanych treści, stosujemy oprogramowanie firm zewnętrznych: Google Analytics.

2. Wskazane oprogramowanie zbiera anonimowe dane o zachowaniach użytkowników oraz w celach ułatwienia działań marketingowych. Dane te nie są łączone z innymi zbiorami danych i zbierane są anonimowo, nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika.

Płatności elektroniczne

Dane osobowe przy płatnościach, zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych

1. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (prowadzenia dokumentacji księgowej) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, pobierania wynagrodzenia za usługi), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.

2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery NIP, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych. W przypadku płatności online przetwarzane są dodatkowo dane o płatności oraz adres e-mail osoby do kontaktu ze strony nabywcy.

3. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych zewnętrznym firmom księgowym i kancelariom prawnym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Państwa dane, w przypadku realizacji płatności, będą przekazywane do banków, a przy płatnościach online – do zewnętrznych dostawców takich usług. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, chyba że obowiązek taki będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.

6. Dane pozyskiwane są od Państwa oraz z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS). Podanie danych jest konieczne w celu zrealizowania obowiązków księgowych i podatkowych.

Podsumowanie

1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.

2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie.

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.